Поръчки се приемат от 12:00ч. до 22:30ч.

ДОСТАВКА 10:00-00:00 ОБАДИ СЕ ЗАПАЗИ МАСА

Политика за личните данни

Политика за личните данни

Политиза за личните данни на Мексикански ресторант Сомбреро 2

Настоящата Политика за защита на личните данни определя как Мексикански ресторант Сомбреро 2 използва и защитава всяка информация, предоставена от Вас. Ние уважаваме поверителността на Вашите лични данни и се задължаваме да ги защитаваме. Настоящата Политика за защита на личните данни пояснява как се събират и обработват Вашите лични данни, както и какви са Вашите права като субект на данните.

Данни за Администратора:

Кои сме ние?

Мексикански ресторант Сомбреро 2

Данни за контакт с Мексикански ресторант Сомбреро 2:

Държава: Република България

Адрес: Пловдив, бул. Свобода 65A

Телефон: +359 32 330 878

Ел. поща: sombrero2bg@gmail.com

Интернет страница: https://sombrero2.com/

Личните Ви данни се обработват на основание Вашето свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие, дадено в писмена или електронна форма.

Основанието, което ни дава право да обработваме Вашите данни е:

 • Личните данни, събирани посредством системите за видеонаблюдение, се обработват във връзка със защитата на легимните бизнес интереси на Мексикански ресторант Сомбреро 2 по отношение на поддържането на сигурността и целостта на помещенията на администратора, във връзка с възможни законови претенции, за изпълнение на законови изисквания, във връзка с регулаторни проверки, одити, разследвания и с дисциплинарни цели.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време

Това може да стане като подадете в Мексикански ресторант Сомбреро 2 попълнено Заявление за оттегляне на съгласие на субекта на данни на посочените контактни данни на Мексикански ресторант Сомбреро 2, или директно на посочените контактни данни на имейл sombrero2bg@gmail.com

Следните организации/лица могат да получат личните Ви данни:

 1. Данните Ви няма да бъдат предоставяни на трети лица извън целите на тяхната обработка, с изключение: (1) по изрично Ваше искане и нареждане в срока за съхранение; (2) по разпореждане на закона – на държавни институции в изпълнение на служебните им задължения (данъчни служители, служители на НОИ, Инспекция по труда, полиция и др. подобни); (3) на обработващ данните и/или съвместен администратор, за което има предварително сключен договор с изискуемите реквизити (4) при съдебни дела – на процесуален представител или директно на съда при стриктно спазване на разпоредбите на закона.
 2.  Вашите лични данни могат да се обработват от наше име и от наши  доверени доставчици трети страни. Ние им предоставяме единствено информацията, която им е необходима за изпълнение на услугата и изискваме от тях да не използват Вашите лични данни с никаква друга цел. Винаги полагаме максимални усилия да осигурим  всички трети страни, с които работим, да  спазват зашитата на Вашите лични данни. Можем например, да  поверим услуги, които  изискват обработка на вашите лични данни, на:
 • рекламни, маркетингови, дигитални и социални медийни агенции, които  да ни съдействат за  организиране на рекламни и маркетингови кампании, за анализиране на тяхната ефективност  и управление на Вашите контакти и въпроси,
 • трети  страни, които ни помагат и съдействат за предоставянето на ИТ услуги, като доставчици на  платформи, хостинг услуги,  поддържане и  подкрепа на нашите бази данни, както и на нашите софтуер и приложения, които могат да съдържат данни за Вас (такива услуги понякога  са свързани с достъп до ваши лични данни за изпълнението на тези задачи).
 • Охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност,  обработващи  видеозаписите

3. Личните Ви данни могат да бъдат обработвани съвместно от нас с друг администратор на лични данни – Мексикански ресторант Сомбреро 2, за което имаме сключено споразумение по следните причини:

 • намираме се в един и същи обект и използваме обща система за видеонаблюдение.

Личните данни, които обработваме съвместно са:

 • Имена, адрес, телефон, електронна поща;
 • Информация относно посещенията и използването на уебсайта ни (IP адрес), включително операции и история за използване му /ако сте посетили уебсайта ни/,
 • Данни от подадени запитвания през уебсайта ни /ако сте направили такива/,
 • Видеозапис при посещение при нас, изготвен със система за видеонаблюдение.

При някакви въпроси във връзка със съвместното обработване на горните лични данни може да отправите своето запитване на посочените в началото контактни данни на Мексикански ресторант Сомбреро 2

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

Мексикански ресторант Сомбреро 2 няма намерение да предаде Вашите лични данни на трети страни.

Период и начин на съхраняване на данните

Мексикански ресторант Сомбреро 2 ще съхранява Вашите лични данни за не повече от година, с изключение на:

 • данните от осъщественото видеонаблюдение, които ще се съхраняват за срок от 30 дни,
 • информация относно посещенията и използването на уебсайта ни (IP адрес) чрез т.нар. “бисквитки” – това зависи от вида на бисквитката. Сесийните бисквитки (които изтичат със затваряне на браузъра ви) не се съхраняват. Постоянните бисквитки (които се съхраняват на компютъра Ви или мобилното ви устройство) се използват от няколко месеца до две години.
 • данни от подадени запитвания през уебсайта ни /ако сте направили такива/ -те се съхраняват за срока необходим за целите на обработването им, като максималният срок е 24 часа.

В случай, че поискате данните Ви да бъдат заличени преди изтичането на предвидения срок, те ще бъдат заличени в едномесечен срок /данните от осъщественото видеонаблюдение в срок от 14 дни/ от подаването на искането, освен ако това не е допустимо по закон или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Записите с личните Ви данни се третират с най-голяма сигурност, за която гарантираме.

ВАШИТЕ ПРАВА като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

 • да поискате копие от Вашите лични данни от Мексикански ресторант Сомбреро 2 и право на достъп по всяко време до тях;
 • да поискате от Мексикански ресторант Сомбреро 2 личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • да поискате от Мексикански ресторант Сомбреро 2 да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • да поискате от Мексикански ресторант Сомбреро 2 личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглили своето съгласие;
 • когато сте възразили срещу обработването,
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • да поискате от Мексикански ресторант Сомбреро 2 да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до Мексикански ресторант Сомбреро 2;
 • да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез Мексикански ресторант Сомбреро 2 (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на Мексикански ресторант Сомбреро 2 или директно на Отговорник по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт.)

Как да упражните Вашите права като субект на данни?

Необходимо е да попълните Заявление по образец, което Ви предоставяме заедно с настоящото Уведомление. Можете да отправите искане на посочените контактни данни на Мексикански ресторант Сомбреро 2, или директно на посочените контактни данни на Отговорника по защита на данните.

За да удостоверим Вашата самоличност е необходимо да представите валиден документ за самоличност. Заявлението може да бъде подадено и чрез пълномощник чрез нотариално заверено пълномощно.

Мексикански ресторант Сомбреро 2 се задължава да разгледа и да отговори в едномесечен срок на подаденото от Вас Заявление.

Какви са последиците ако не предоставите личните си данни?

Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги. Молим да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата, която сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация.